FANIT 
s.r.o.

Vývoj, výroba, predaj, inštalácie
 
- Pult Centralizovanej Ochrany  =Dunaj PRO=
- Zabezpečovacie systémy a ústredne  =MODUS=
- Prístupové a dochádzkové systémy
- VoIP, Telekomunikačné a informačné systémy
- Priemyselná televízia a videosystémy
 

 

Linkový nadhovor

Pult Centralizovanej Ochrany
MUX - Prijímacie zariadenie

MUX je zariadenie určené na komunikáciu medzi monitorovacím terminálom na jednej strane a zariadením ATU na druhej strane. Na jeden MUX sa dá pripojiť 8 ATU z rôznych telefónnych ústrední, ktoré komunikujú po telefónnych linkách - trvalo prenajatých okruhoch v hovorovom pásme 300 až 3400 Hz.

ATU - Telekomunikačný retranslátor

Telekomunikačné retranslátory sa umiestňujú v budovách telekomunikácií, v ktorých sú ukončené telefónne linky účastníkov. Prenos informácií od účastníka k ATU je v nadhovorovom pásme (18KHz), čo umožňuje nepretržitú ochranu telefónnej linky v prípade sabotáže.

Zariadenie je určené ku komunikácií s MUX na jednej strane a s pripojenými linkovými koncovými zariadeniami KM na druhej strane. Na jedno zariadenie ATU sa môže pripojiť 64 koncových zariadení KM.

ATU/EU

Zariadenie je určené na rozšírenie kapacity v prípade plného obsadenia ATU. Na jeden ATU sa dá pripojiť 7 ATU/EU. Na každý ATU/EU sa dá pripojiť 64 objektov. Celková kapacita z jednej ATU + 7x ATU/EU po jednom prenajatom okruhu je spolu 512 koncových zariadení KM.
 

KM - univerzálny komunikátor

Ide o linkové koncové zariadenie určené k vysielaniu a prijímaniu správ medzi monitorovaným objektom a pracoviskom dohľadového PCO pomocou telefónnej linky v nadhovorovom pásme (18KHz). Komunikátor pracuje v komunikačnom protokole systému DUNAJ s obslužným nadstavbovým software dohľadového PCO verzie Dunaj. K software PCO Dunaj_PRO je možné pripojiť ľubovoľnú verziu firmware komunikátora - t.j. podporuje aj spoluprácu so všetkými existujúcimi staršími verziami komunikátorov. Zariadenie komunikátor KM je možne pripojiť ku všetkým verziam retranslátorov typu KASHTAN alebo DUNAJ

Jeden komunikátor prenesie 13 základných typov informácií: 8 x poplach (Z1-Z8), 1 x Set/Unset (Zapnutie/Vypnutie), 1 x pokles napájacieho napätia (=12V), 1 x Tamper, 1 x porucha na linke, 1 x prerušenie/obnovenie spojenia. Pri použití rozširujúceho adaptéru modulu AP je množina správ doplnená o ďalšie systémové správy a poplachy (viď. ďalej).


Modul prijíma správy z pultu o prevzatí pod ochranu, požiadavku na dotaz o technickom stave a povely pre riadenie špeciálnych výstupov. Komunikátor nemá vlastný napájací zdroj. Napájanie je riešené z ústredne do ktorej sa aj fyzicky umiestňuje (prípadne môže byť umiestnený v samostatnej skrinke).

AP - modul

Tento modul (Adaptér Protokolu) sa pridáva ku komunikátoru KM. Je určený k vyhodnoteniu správ z ústredne so zabudovaným automatickým telefónnym hlásičom (ATH) s komunikačným protokolom 4/2 - 10/20 bps, 1400/2300 Hz handshake. S takto zabudovaným modulom prenáša KM na PCO ďalších 29 typov informácií: 8 x poplach/norma, 8 x prerušenie slučky, 8 x skrat na slučke, 1 x výpadok 230 V, 1 x porucha akumulátora, 1 x tamper, 1 x porucha KZ, 1 x Set/Unset. Umožňuje rozšírenie a evidenciu až na 8 užívateľov Set/Unset objektu z ochrany. Rovnako je možné pomocou modulu AP programovo rozdeliť správy zo zabezpečovacej ústredne až na 8 samostatných blokov po 3 slučky (8x3=24).