FANIT 
s.r.o.

Vývoj, výroba, predaj, inštalácie
 
- Pult Centralizovanej Ochrany  =Dunaj PRO=
- Zabezpečovacie systémy a ústredne  =MODUS=
- Prístupové a dochádzkové systémy
- VoIP, Telekomunikačné a informačné systémy
- Priemyselná televízia a videosystémy
 

 

Pult Centralizovanej Ochrany

Úplný monitorovací terminál je určený k vyhodnocovaniu a obsluhe PCO "DUNAJ" a ku komunikácií s jednotlivými prijímacími zariadeniami celého systému.
 
Pozostáva z upraveného osobného počítača (prípadne niekoľkých počítačov) s monitorom, klávesnicou a akustickou signalizáciou. Na počítači je nainštalovaný aplikačný software s jednotlivými programovými ovládačmi pre prijímacie zariadenia.
 
Programové vybavenie je realizované na báze SQL technológie CLIENT-SERVER (Firebird) a umožňuje podľa pridelených oprávnení obsluhe systému v plne grafickom a prehľadnom režime riadiť celý systém.

Architektúra programového vybavenia systému PCO "DUNAJ"

 

Ukážka terminálového okna obsluhy

 

Systém PCO "DUNAJ" je možné použiť a inštalovať ako:
1. Lokálny systém 
2. Verejný systém


Lokálny systém

Tento typ aplikácie je predurčený ku komplexnému zabezpečeniu a ochrane podnikov, závodov alebo objektov značného rozsahu pomocou PCO "DUNAJ".

Základnou filozofiou pri zabezpečení podniku (závodu) je vybudovanie kvalitnej technickej ochrany, určenej na signalizáciu poplachovej správy v centrále pri vzniku nežiadúcich udalostí (požiar, krádež vlámaním, únik plynu, výpadok energie, ekologické havárie, ...) ale aj signalizáciu osobnej ochrany pri ohrození života páchateľom, náhlymi zdravotnými ťažkosťami alebo úrazmi. Vysielaním povelov z centrály na objekt je možné ovládať prídavné zariadenia na objekte (napr. zapnúť svetlá, otvoriť dvere, ...). Spôsob ochrany podnikov (závodov) s využitím PCO "DUNAJ" umožňuje finančne nenáročne zabezpečiť ochranu objektov nachádzajúcich sa v pôsobnosti podniku a to každý objekt samostatne. Samostatnosť objektu dovoľuje zapínať a vypínať objekt podľa potrieb užívateľa, pričom každé Zapnutie/Vypnutie je plne automatické a potvrdené spätnou optickou signalizáciou (rozsvietenie "LED" diódy) a zapísaním nezmazateľne do denníka. Do denníka sa zaznamenávajú všetky prichádzajúce poplachové a technické informácie s časom a spôsobom vyhodnotenia obsluhy PCO.

Technická ochrana objektov môže byť doplnená o vonkajšiu ochranu pri vstupe nežiadúcich osôb do závodu, videotechniku a iné záznamové režimové zariadenia. Oprávnenosť vstupu osôb do objektu riešia vstupné systémy (napr.: Elektronicky riadené ovládanie brán a závor, ...). Všetky tieto technické zariadenia slúžia k spoľahlivému výkonu a kontrole bezpečnostnej služby zabezpečujúcej fyzickú ochranu.

Úlohou technickej ochrany objektov je nezávisle od výkonu fyzickej ochrany vysielať a vyhodnocovať prijímané signály a nezmazateľne ich zapisovať do denníka. Dodatočné vyhodnotenie denníka slúži ku kontrole výkonu fyzickej ochrany. Dokonalá technická ochrana v súčinnosti s dobrým a kontrolovateľným výkonom fyzickej ochrany dáva najlepšie predpoklady k prevencii pred vznikom škôd v záujmovom chránenom priestore.


Verejný systém


Je určený k ochrane objektov a majetku na definovanom území (spravidla mesta), ktorého dosah je určený reálnou možnosťou výkonu zásahovej skupiny.

Integrovaný systém PCO DUNAJ zabezpečuje:

● online adaptácia na najmodernejšie dostupné technológie ochrany objektov
● zvýšenie informovanosti prakticky takmer na 100%
● dosiahnutie vysokej prevádzkovej spoľahlivosti a funkčnosti technológie
● praktické likvidovanie "falošných" signálov z rôznych možných príčin
● dosiahnutie vysokej účinnosti pri ochrane dôležitých objektov
● dosiahnutie
vysokého stupňa kryptoochrany a antisabotáže
● ekonomická účelnosť organizácie PCO (jednoduché a lacné rozširovanie kapacít)
● aktuálné programové vybavenie v národnom jazyku prevádzkovateľa

V závislosti od konfigurácie sa systém PCO DUNAJ skladá najmä z:

● Centrála PCO (Počítače, MUX, Radio, GPRS, GSM, TLR, Ethernet...)
● Telekomunikačné retranslátory
● Koncové zariadenia
● Prídavné zariadenia


Príklad aplikácie zapojenia PCO DUNAJ:

 

 MUX

- Nadhovorový Multiplexer

 ATÚ

- Nadhovorový modul systému =DUNAJ= umiestnený v telefónnej ústredni

 KM  

- Nadhovorový linkový komunikátor systému =DUNAJ=

 EZS 

- Elektronická zabezpečovacia signalizácia

 EPS

- Elektronická požiarna signalizácia

 RDS  

- Rádiový (bezdrôtový) komunikačný modul (GSM, GPRS, Rádio, ...)

 CP   

- Prenosný monitorovací terminál

 ?     

- Pripojenie iného signalizačného zariadenia