FANIT 
s.r.o.

Vývoj, výroba, predaj, inštalácie
 
- Pult Centralizovanej Ochrany  =Dunaj PRO=
- Zabezpečovacie systémy a ústredne  =MODUS=
- Prístupové a dochádzkové systémy
- VoIP, Telekomunikačné a informačné systémy
- Priemyselná televízia a videosystémy
 

 
*** Dunaj PRO ***     update list


 


3.3.2021 - verzia 21.3.16.9

 • Úprava TRANZIT drivera, Thread-Safe implementacia.

16.12.2019 - verzia 20.1.16.9

 • Úprava TLR drivera pre podporu IGP8000. Doplnená podpora Windows 7/10, pre prepojenie pomocou kábla s RTS/CTS handshake a pomocou kábla typu NULL MODEM (viď. návod TLR.pdf).

7.6.2019 - verzia 19.6.16.9

 • Úprava pre podrobnejšie výpisy komunikácie seriovej linky (COM) pre ovládač TLR v denníku driverov - jednoduchšie monitorovanie a odlaďovanie pripojenia zariadení typu IGP8000. 

15.9.2016 - verzia 16.9.16.9

 • Nový firmware v.2.0 pre RADIO PCO prijímač (platforma MODUS).
  Doplnená funkcia testovania výpadku/obnovy napájania ~230V a funkčnosti záložného Akumulátora. Prijímač PCO simuluje objekt č. 512 (objekt musí byť naeditovaný v databáze objektov) a v prípade zmien stavov ~230V alebo záložného Akumulátora, vyšle na PCO Dunaj_PRO správu o zmene (test zmien pre napájanie trvá cca. rovnako dlho ako pri zabezpečovacej ústredni MODUS - t.j. cca 1 až 2 minúty).
 • V záložke driverov "Vlastnosti" pribudla položka "Blokovať odosielanie správ". Nastavením sa zabraňuje Driveru možnosť vysielať správy/povely/... smerom na objekt. Zároveň je v okne "Nastavenia" doplnený parameter "Signalizovať blokovaný prenos", ktorého nastavenie umožňuje zobrazovať výpis chybovej správy, ak je realizovaný pokus o vysielanie z drivera, pri ktorom je nastavený parameter: "Blokovať odosielanie správ"
 • V okne "Nastavenia" je doplnená záložka "Tranzit" s parametrom "Preposielanie blokovanych sprav". Pokiaľ bude objekt "Zablokovaný", nebudú z neho prijaté správy preposielané ďalej smerom cez TRANZIT. Ak je potrebné, aby správy zo zablokovaných objektov cez TRANZIT prenášané boli, tak musí byť aktivovaná možnosť "Preposielanie blokovaných správ"
 • Zmena vyhodnocovania prijatej správy "Obnova spojenia" na TRANZIT-nom prijímači (teraz sa vyhodnocuje prijatá správa rovnako, ako je vyhodnotená na lokálnom systéme v driveri "RADIO" - t.j. pokiaľ sa v stave nachádza informácia: "Spojenie existuje", tak sa opakované prijatie tejto správy zapíše iba do denníka - nezobrazuje sa ako požiadavka "Nábeh na spojenie".)
 • V ponuke vybraného prvku v záložke "Aparatúra" (po stlačení pravého tlačítka myši na nastavenom prvku) pribudla funkcia "Vymazať STAV - Aktuálny", resp.: "Aktuálny a podriadené". Funkcia umožňuje vymazať všetky stavové informácie o príslušnom prvku uložené v Databáze. Pomocou tejto voľby je možne efektívne a účelovo eliminovať zobrazovanie nežiadúcich informácii o konkrétnom prvku v jednotlivých položkách ŠTATISTIKY
 • update databázy na verziu 16.9

8.2.2016 - verzia 16.5.16.1

 • úprava drivera IP (kontrola preplnenosti RX buffra, signalizácia výnimiek, zmena triedenia RX správ, správa kritických sekcii, socket Event alebo Window v blokovanom alebo neblokovanom mode, ...)
 • doplnenie drivera IP: možnosť plného monitorovania prebiehajúcej komunikácie do denníka drivera (TCP, UDP, COM)
 • úprava drivera IP, TRANZIT: verifikácia aktívnych socketov UDP (Ethernet mode)
 • zmena rozsahu číslovania pre driver TRANZIT (aktuálny rozsah číslovania je 1..10000000, pôvodný rozsah  bol 1..60000) - pre správne použitie funkcie TRANZIT je potrebné nainštalovať rovnakú verziu programu Dunaj PRO na oboch stranách tranzitu
 • zväčšenie počtu programov driverov v inštalačnom balíku (zo 16 na 20)
 • oprava blokovania buffra prijímača pre driver TRANZIT - pre používateľov funkcie TRANZIT je potrebný tento upgrade starších verzii programu
 • doplnenie funkcie triedenia do štatistiky (kliknutím na jednotlivé políčka záhlavia tabuľky štatistiky sa mení smer abecedného triedenia obsahu stĺpcov tabuľky)
 • vrátenie programu pre analýzu denníkov "ViewRep.exe" do inštalačného balíka

12.10.2015 - verzia 15.10.15.10


 • zmena algoritmov pre spracovanie a zobrazovanie denníka udalosti
 • zmena algoritmov pre spracovanie a zobrazovanie štatistiky 
 • prerobená logika rýchlych kľúčov pri spracovaní štatistiky
 • zmena rozsahu pre užívateľske definovanie veľkosti zobrazovaného písma
 • oprava identifikácie cieľového adresára pre obnovenie databázy
 • upgrade databázy Firebird SQL (zmeny súvisiace s úpravami + automatický upgrade starších verzii databáz programu DunajPRO pri štarte programu)
 • FIBS, úprava pre OS Windows 7  a novšie OS WINDOWS
 • zrušenie podpory pre program ViewRep.exe (+ úplne odstránenie programu z inštalačného balíka)
 • atď.,

6.1.2015 - verzia 15.1.15.1


 • implementácia nového drivera typu TRANZIT rozširujúceho možnosti a spôsoby centralizácie existujúcich PCO (aktuálne sú dostupné min. 3 spôsoby centralizácie - systém s jedným DB serverom, systém s decentralizovanými ovládačmi/drivermi zariadení, systém s distribuovanou DB na viacerých serveroch, ... - prípadne kombinácie všetkých možností)
 • podpora spoľahlivého on-line prenosu správ v sieťach s problémovou komunikáciou typu 24/7 TCP a stabilitou spojenia so serverom Databázy (možnosť využívať existujúce vlastné LAN alebo verejné WAN siete) 
 • optimalizácia TRANZIT paketov z pohľadu samotnej veľkosti správy ako i bezpečnosti komunikácie (potvrdzované doručenie UDP paketov)
 • prispôsobenie užívateľského rozhrania novej funkčnosti systému TRANZIT (jednoduché ovládanie funkcii TRANZIT - viď. vzorová databáza) 

4.8.2014 - verzia 14.8.12.8

 • modifikácia kontroly časovača vzdialených driverov (Firebird TCP timeout). 

17.7.2013 - verzia 13.7.12.8

 • modifikácia ovládačov COM portov pre prácu v MS Windows x32/x64.

3.9.2012 - verzia 12.8.12.8

 • rozšírenie funkčnosti nových objektových správ: "Test spojenia - periodicky" vysielaný z objektu a "Test spojenia - cyklicky" aktivovaný z PCO pre každý typ drivera samostatne (IP, TLR, GSM, Nadhovor, Radio). Správy je možné samostatne konfigurovanie pre spôsob zobrazenia(poplach, požiadavka, hláska, denník, ignorovať, ...). Rozdelením na samostatné správy je možné konfigurovať rozdielne formy signalizácie a zobrazenia testovacích správ spojenia pre každý typ drivera inak.
 • implementácia možnosti voliteľného intervalu nastavenia veľmi dlhých časov pre testovanie spojenia s objektom (periodický test z objektov). Interval merania je konfigurovateľný od 1 minúty až po 99 dní (určené hlavne pre driver IGP8000 a niektoré typy ATV PCO zariadení).
 • doplnenie riadenia logiky vyhodnocovania signalizácie a zobrazenia nekompatibilných stavov (napr.: prijatie správy "Test spojenia - periodicky" vynuluje predtým prípadne zobrazenú a nastavenú stavovú informáciu objektu typu "Strata spojenia")
 • úpravy a doplnenia v module denníka (vyhľadávanie, triedenie, ...)
 • fix architektúry programu a databázy pre podporu ľubovoľných komunikačných protokolov
 • update databázy na verziu 12.8 

30.5.2012 - verzia 12.5.12.5

 • doplnenie výberu servera Databázy v režime "Zoznam" v okne registrácie užívateľa (rýchla voľba výberu počítača bez nutnosti prehľadávania siete pomocou výberu známej adresy cieľového počítača z vopred preddefinovaného zoznamu adries počítačov) 
 • doplnenie ukladania informácie o "hromadnom vymazaní správ" z okna terminál (funkcia "administrátor - krížik" v okne Terminál) 
 • doplnenie vlastnosti užívateľa o možnosť zablokovania funkcie generovania "Dotaz" na objekt
 • doplnenie funkcie "Blokovanie" správ pre zariadenie o možnosť nastavenia doby blokovania metódou "Pauza" - definuje čas blokovania od okamihu potvrdenie funkcie alebo metódou "Interval" - umožňuje zadať počiatočný a cieľový čas, kedy majú byť správy od zariadenia blokované (jednorázový plánovač, umožňujúci blokovanie správ s oneskorením od okamihu zadávania času). Pre zariadenia nastavené v režime "Interval" je v aparatúre signalizovaná aktívna ikona plánovača + je zobrazovaný čas počiatku a konca blokovania správ.
 • doplnenie dvoch nových objektových správ: "Test spojenia - periodicky" vysielaný z objektu a "Test spojenia - cyklicky" aktivovaný z PCO. Správy je možné samostatne konfigurovanie pre spôsob zobrazenia (poplach, požiadavka, hláska, denník, ignorovať, ...). Doplnením nových správ je vrátená plná pôvodná funkčnosť správe "Obnova spojenia" (t.j. pre driver IP a TLR nie je nutné túto správu nezobrazovať ale naopak, korektne signalizuje obnovu spojenia s KZ po predošlej správe "Strata spojenia s KZ". Upozornenie: Pre staršie PCO RADIO vo verzii DPCO, DURB je správa "Obnova spojenia" aj naďalej blokovaná periodickým hlásením z objektu - v novej verzii MPCO už pracuje obdobne ako pre IP a TLR) 
 • implementácia správy "Test spojenia - periodický" do tabuľky kódov TLR - pre zariadenie IGP8000
 • oprava nesprávnej signalizácie stavu GSM drivera
 • update databázy na verziu 12.5